091 476517 - 330 265812
315 Corso dei Mille Ponte Ammiraglio PA

Похоронне бюро Палермо Сицилія Італія IT 08/03/2018

Похоронне бюро Палермо Сицилія Італія IT

Служіть сім’ям чесно та чесно
Похоронне бюро Nunzio Trinca з Палермо, Італія IT пропонує вам вашого особистого помічника, щоб допомогти вам у найскладніші моменти вашого життя. Наші уповноважені похоронні директори пояснитимуть усі ваші варіанти кремації та поховання, гарантуючи, що ви повністю задоволені рішеннями, які ви приймаєте.
Не треба турбуватися, якщо ви ніколи не робили похорон. Наш дбайливий і досвідчений персонал допоможе вам на кожному кроці.
Ми пишаємося тим, що є частиною цієї прекрасної спільноти. Ми будемо подорожувати настільки, наскільки це необхідно, щоб обслуговувати сім’ї, які вирішили скористатися нашими послугами. Багато наших сімей – з Палермо, Катанії, Мессіни, Трапані, Енни, Рагузи, Сіракузи, Кальтаніссетти, Агрідженто, Сицилії, Італії тощо.
ПЕРСОНАЛІЗОВАНІ ПОСЛУГИ
Ми тут, щоб допомогти вам у створенні сервісу, який відображає ваші цінності, ваші уподобання та бюджет.
ВІДПОВІДАЛЬСЯ ЛЮБЛЮ
Ви відчуєте підтримку, знаючи, що ми тут, щоб супроводжувати вас у цій неминучій подорожі смутку.
Медичний персонал
Ми прагнемо надавати підтримку, співчуття, інформацію та поради, як це необхідно, всім членам громади, які потребують допомоги.
Репатріація померлого
Повітряний або автомобільний транспорт
Юридична консультація та допомога
Допомога на кордонах Америки та сусідніх країн
Ця служба допомагає сім’ї загиблих та їхнім близьким родичам репатріювати повітряним шляхом або повітрям останки смертних осіб, які перебувають у похоронному бюро, найближчому до свого звичайного місця проживання.
НАШЕ МІСЦЕ
Похоронне бюро Палермо Сицилія Італія IT
315, Corso Dei Mille
Палермо, PA 90123 Італія
Телефон: (+39) 091-476517
Клітини.: (+39) 330-265812
Pokhoronne byuro Palermo Sytsyliya Italiya IT
Sluzhitʹ sim’yam chesno ta chesno
Pokhoronne byuro Nunzio Trinca z Palermo, Italiya IT proponuye vam vashoho osobystoho pomichnyka, shchob dopomohty vam u nayskladnishi momenty vashoho zhyttya. Nashi upovnovazheni pokhoronni dyrektory poyasnytymutʹ usi vashi varianty krematsiyi ta pokhovannya, harantuyuchy, shcho vy povnistyu zadovoleni rishennyamy, yaki vy pryymayete.
Ne treba turbuvatysya, yakshcho vy nikoly ne robyly pokhoron. Nash dbaylyvyy i dosvidchenyy personal dopomozhe vam na kozhnomu krotsi.
My pyshayemosya tym, shcho ye chastynoyu tsiyeyi prekrasnoyi spilʹnoty. My budemo podorozhuvaty nastilʹky, naskilʹky tse neobkhidno, shchob obsluhovuvaty sim’yi, yaki vyrishyly skorystatysya nashymy posluhamy. Bahato nashykh simey – z Palermo, Kataniyi, Messiny, Trapani, Enny, Rahuzy, Sirakuzy, Kalʹtanissetty, Ahridzhento, Sytsyliyi, Italiyi toshcho.
PERSONALIZOVANI POSLUHY
My tut, shchob dopomohty vam u stvorenni servisu, yakyy vidobrazhaye vashi tsinnosti, vashi upodobannya ta byudzhet.
VIDPOVIDALʹSYA LYUBLYU
Vy vidchuyete pidtrymku, znayuchy, shcho my tut, shchob suprovodzhuvaty vas u tsiy nemynuchiy podorozhi smutku.
Medychnyy personal
My prahnemo nadavaty pidtrymku, spivchuttya, informatsiyu ta porady, yak tse neobkhidno, vsim chlenam hromady, yaki potrebuyutʹ dopomohy.
Repatriatsiya pomerloho
Povitryanyy abo avtomobilʹnyy transport
Yurydychna konsulʹtatsiya ta dopomoha
Dopomoha na kordonakh Ameryky ta susidnikh krayin
Tsya sluzhba dopomahaye sim’yi zahyblykh ta yikhnim blyzʹkym rodycham repatriyuvaty povitryanym shlyakhom abo povitryam ostanky smertnykh osib, yaki perebuvayutʹ u pokhoronnomu byuro, nayblyzhchomu do svoho zvychaynoho mistsya prozhyvannya.
NASHE MISTSE
Pokhoronne byuro Palermo Sytsyliya Italiya IT
315, Corso Dei Mille
Palermo, PA 90123 Italiya
Telefon: (+39) 091-476517
Klityny.: (+39) 330-265812

Похоронне бюро Палермо Сицилія Італія IT  Image of Funeral Home of Palermo Sicily Italy IT
Many of our families are from areas including Palermo, Catania, Messina, Trapani, Enna, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento, Sicily, Italy, and more.

Похоронне бюро Палермо Сицилія Італія IT

Funeral Home of Palermo Sicily Italy IT

Onoranze Funebri Palermo PA Sicilia Italia IT Nunzio Trinca

Pompe Funebri Nunzio Trinca Pompe Funebri Nunzio Trinca 4.8 / 5 - 189 feedback


©2009-2020 POMPE FUNEBRI TRINCA NUNZIO - Corso dei Mille 315 - Palermo (PA) - Tel: 091-476517 | Cell: 330-265812 - E-mail: info@nunziotrinca.it - auroraassistance@pec.it - P.IVA 05391990826